ردیفنام اسبجنسیتسال تولدرنگنام پدر اسبنام مادر اسبمیکروچیپ/داغنژاد/تیرهتولید کننده
1اندولایفمادیان1399کهراینتینکساندی ماری364099600050637تروبرد
2بنتلیمادیان1392کهرتاواشایندین سانگ985170002181176تروبرد
3دن پاتریکنریان1401کرنگوان من باندبنتلی364099600054917تروبردسیدمهدی حقگو
4دن فرانکنریان1400کهرسیروان من باندبنتلیتروبردسیدمهدی حقگو
5دن متیونریان1400کهروان من باندریو کینتروبردسیدمهدی حقگو
6ریو آناسیسمادیان1398کهرسامر دلدرومزدریم آچا364099600012295تروبرد
7ریو آشلیمادیان1399نیلهمربوشاشبل364099600015313تروبرد
8ریو جینونریان1399کهرمربوشریو شیک364099600015767تروبرد
9ریو کاپرینریان1398نیلهمربوشریو کینتروبرد
10ریو کاریزمادیان1401کرنگمجستیک موندریو کنزوتروبرد
11ریو کازینومادیان1401کرنگوان من باندریو کازویتروبرد
12ریو لاومادیان1400کرنگوان من باندبلیدزتروبرد
13ریو ماریامادیان1393مشکینیوجرسیمجیک میلیونتروبرد
14ریو نجلامادیان1398کهرسامر دلدرومزریو شیک364099600012744تروبرد
15ریو کینمادیان1392کهرسامر دلدرومزسیرن پارتی985170002913425تروبرد
16ریو موزیکالمادیان1398کهرسیتی لیدرمیدنایت کالر364099600012156تروبرد
17سامرسانگنریان1399کهرسامر دلدرومزبنتلی364099600048745تروبرد
18میس وریتیمادیان1380کرنگفکچوالانس لیدیتروبرد
19دن بیلزرنریان1402وان من باندریو آناسیستروبردسیدمهدی حقگو
20دن اولیورنریان1402وان من باندریوماریاتروبردسیدمهدی حقگو
21دن لوترنریان1402وان من باندبنتلیتروبردسیدمهدی حقگو
22دن لارامادیان1402وان من باندریونجلاتروبردسیدمهدی حقگو
23دن ریونریان1402وان من باندریوکازویتروبردسیدمهدی حقگو