ردیفنام اسبجنسیتسال تولدرنگنام پدر اسبنام مادر اسبDNAمیکروچیپ/داغ نژاد/تیرهقدتولید کننده
1اترکنریان1368نیلهIR031846داغ/121587ترکمن
2احترام دشت نازمادیان1394کهرطلاقوش قره تپهباران پورIR012372364099600000714سیدمهدی حقگو
3اربنت وارداتینریانسمندیلدوزاخال تکه
4ارشکنریان1374کرنگدل دلتوران قره تپهIR090038داغ/104075ترکمن_اخال162لوئیز فیروز
5ال برناقمادیاناخال تکه
6الماس سیاهمادیان1393کهردل دل2قره بولت حبیب ایشانIR012364364099600000715سیدمهدی حقگو
7الوند دشت نازنریان1400کهردل دل2رایا حبیب ایشانسیدمهدی حقگو
8اولامادیان
9اولکام مزرعهمادیان1386کهرگونشIR021176985154000035672
10ایران گل آنامادیان1374سمنداربنت وارداتیگل ترکمنIR030339داغ/104001
11ایلچی دشت نازنریان1395نیلهبچه آهوقره بولت حبیب ایشانIR102674364099600005663ترکمنسیدمهدی حقگو
12ایلخی ورامینمادیان
13لوئیز دشت نازمادیان1395کهرارشکطوغان36400353375216364099600005664ترکمن_اخال یموت160سیدمهدی حقگو
14آذین رئیسیمادیان1392کهرخورشیدتلاشIR222762364099600004857ترکمنامیرحسین رئیسی
15آرچین دشت نازنریان1400نیلهباینا حبیب ایشانآرمیتا364099600054856سیدمهدی حقگو
16آرشنریان1368کهرIR034317داغ/104317
17آرمیتامادیان1390نیلهبهمن مهربانبهارگلIR210051985154000032679ترکمن
18آریا درویشنریان1372نیلهIR034517داغ/104517
19آزادی دشت نازنریان1400سمنددل دل2داغ آرمانIR1528843640010152884TUترکمنسیدمهدی حقگو
20آفتاب نوروزابادمادیان1397کهرکوروغلیشهبانو364099600021452
21آقبندمادیان
22آلاله دشت نازمادیان1400نیلهدل دل2ستاره ندا364099600055847سیدمهدی حقگو
23آمازون رئیسیمادیان1388کهرسرابگلرنگIR210043968000005382976
24آمیگونریان1378کهرIR034301داغ/104301
25آنا گلمادیان1382مشکیIR035634داغ/105634
26آنه گرینریان
27آهنگ دشت نازمادیان1398کهرسیرطاغان قره تپهستاره نداIR1526293640010152629TUترکمنسیدمهدی حقگو
28آهو سعیدنریان1361نیلهIR034062105603
29آهوقرقنریانیمرعلی
30آواز دشت نازمادیان1397کهردل دل2تلاشIR1526383640010152638TUترکمنسیدمهدی حقگو
31آی جان دشت نازمادیان1398سمندکوروغلیآرمیتاIR1526283640010152628TUترکمنسیدمهدی حقگو
32آی طلا حبیب ایشانمادیان1392کهرطلاقوش قره تپهاولکام مزرعهIR011574985170003010558
33آی من دشت نازمادیان1391کهرطلاقوش قره تپهمهام جانIR011489956000003102653سیدمهدی حقگو
34باده دشت نازمادیان1399کهرسیرطاغان قره تپهگونل حبیب ایشان364099600049269سیدمهدی حقگو
35باران پورمادیان1379نیلهآرشپرستوIR025617985100010347398
36باربدنریان1389کهرسمندفدراسیونگوزل2IR010789985154000011653
37بالاخان دشت نازنریان1394سمندارشکشمشاد5IR012365364099600000711سیدمهدی حقگو
38بالسقرمادیان1379مشکیIR034433داغ/104433
39بام دشت نازنریان1397کهرروزان/سرخوشسروناز364099600009733سیدمهدی حقگو
40بایراق دشت نازنریان1400باینا حبیب ایشانپریوشسیدمهدی حقگو
41بایرامنریان
42بتونریان1369کهرسیراربنت وارداتیصنمIR030723723ترکمن_اخال162لوئیز فیروز
43بچه آهونریان1372کهرسیرIR034394985100010331704ترکمن
44یمرعلینریان
45بهارگلمادیان1381نیلهIR030663985154000032661
46بهمن مهرباننریان1384کهراترکIR020791985154000011606
47پاپیا دشت نازنریان1401بام دشت نازبالسقرسیدمهدی حقگو
48پاپیون دشت نازمادیان1400نیلهدل دل2شهربانو رهسپارسیدمهدی حقگو
49پادرا دشت نازنریان 1401بام دشت نازنورتاجسیدمهدی حقگو
50پامچال دشت نازمادیان1401بام دشت نازگونل حبیب ایشانسیدمهدی حقگو
51پرواز دشت نازنریان1400طاغان قره تپهگلشاد جرگلانسیدمهدی حقگو
52پریوشمادیان1379نیلهبچه آهواق مارالترکمن
53پریوش1مادیان1378نیلهIR034417داغ/104417ترکمن
54پونه دشت نازمادیان1401بام دشت نازستاره نداسیدمهدی حقگو
55پیروز دشت نازنریان1401طاغان قره تپهخاطره دشت نازسیدمهدی حقگو
56تالیا قره تپهمادیانکهراربنت وارداتیرویا قره تپهترکمن_اخاللوئیز فیروز
57تای سیز رئیسیمادیان1392کهرIR222759ترکمنامیرحسین رئیسی
58تپش دشت نازمادیان1397کهرسیردل دل2گلشاد حبیب ایشانIR1526353640010152635TUترکمنسیدمهدی حقگو
59ترانه دشت نازمادیان1395نیلهکوروغلیIR022367364099600000720سیدمهدی حقگو
60ترنم دشت نازمادیان1401بام دشت نازرایا حبیب ایشانسیدمهدی حقگو
61تریاقوش وارداتینریانسمنداخال تکه160
62تکهنریان1375کهرآرشIR024111داغ/104111
63تلاشمادیان1381کهرتوسن 2رویا فدراسیونIR090199968000004564738
64توران قره تپهمادیانکهرسیراربنت وارداتیصنمترکمن_اخال
65توران5مادیان1381سمندبایرامIR035589داغ/105589-1
66توسن وارداتینریاننیلهاخال تکه
67جاوید دشت نازنریان1401طاغان قره تپهتپش دشت نازسیدمهدی حقگو
68جمال قره تپهمادیانIR024092
69جناب خان دشت نازنریان1395سمندارشکشمشاد5IR012369364099600000712سیدمهدی حقگو
70جواهر رهاممادیان1393کهردل دل2هیبت حبیب ایشان96111364099600002918
71جیران گنبدلیمادیان1371کرنگIR034050داغ/104050
72حکیم دشت نازنریان 1401سمنددل دل2آمازونسیدمهدی حقگو
73خاطره دشت نازمادیان1397نیلهسمند فدراسیونسولگون حبیب ایشانIR1526373640010152637TUترکمنسیدمهدی حقگو
74خانلرخاننریان1383کرنگدانیالآق بولتIR030028985100010435580
75خورشیدنریان1387کهرسیرآمیگوگل شبرنگIR010216968000004660673
76داد دشت نازنریان1399کهرفولادستاره ندا364099600048049سیدمهدی حقگو
77دارچین دشت نازمادیان1397کهریلقوشپریوش1IR1526273640010152627TUترکمنسیدمهدی حقگو
78داغ آرمانمادیان1379شتاب فدراسیونآلتین آی داداریIR150765
79دانیالنریانکهراربنت وارداتیشمسایی
80دایمیرنریان1378کهر
81دایمیر دشت نازنریان1399سمنددایمیرسرونازIR1526463640010152646TUترکمنسیدمهدی حقگو
82دایمیرهمادیان1395کهردایمیرآذین رئیسیIR2231503640010223150TUترکمنامیرحسین رئیسی
83درقوش وارداتینریاناخال تکه
84دریا کوشافرمادیان1382کهرطاغان قره تپهمله قوش حبیب ایشانداغT/82-4517
85دل دلنریانتریاقوش وارداتیایلخی ورامین
86دل دل دشت نازنریان1400دل دل2گونل حبیب ایشانسیدمهدی حقگو
87دل دل2نریان1378مشکیدل دلجمال قره تپهIR210145داغ/104315ترکمن_اخال158لوئیز فیروز
88دلبر دشت نازمادیان1399مارنگوآی طلا حبیب ایشانسیدمهدی حقگو
89دومان حبیب ایشانمادیان
90دویان حبیب ایشانمادیان1391کهرکوروغلیسولگون حبیب ایشانIR011256985170003060059
91دیدار دشت نازنریان1395کهرساسان فیروزگلشاد حبیب ایشانIR012374364099600000716سیدمهدی حقگو
92راز دشت نازمادیان1398کهرطاغان قره تپهتلاشIR1526323640010152632TUترکمنسیدمهدی حقگو
93رایا حبیب ایشانمادیان1391نیلهکوروغلیIR021255985170002960622
94رزان/سرخوشنریان1385کهرطلاقوش قره تپهگل آقبندIR021159985154000035614ترکمن_اخال158مسعود غیاثی
95رویا قره تپهمادیانکهرقزل یولدوز وارداتیال برناقترکمن_اخاللوئیز فیروز
96زاگرس دشت نازنریان1400طاغان قره تپهگیتی فرخسیدمهدی حقگو
97زرین یاسنریان1377نیلهسمند فدراسیونگل توسنIR014266داغ/104266ترکمن_اخال157
98ژیار دشت نازنریان1398مارنگوغزل رئیسیسیدمهدی حقگو
99ساسان فیروزنریان1374نیلهIR034003داغ/104003
100ستاره ندامادیان1377نیلهیوزپلنگآهو صالح بردیIR031201985100010366114ترکمن
101سرابنریان1381کهرIR034474داغ/104474ترکمن
102سرود دشت نازنریان1397کهر سیردل دل2گونل حبیب ایشانIR1526363640010152636TUترکمنسیدمهدی حقگو
103سرونازمادیان1388کهرآمیگوگل توسنIR2105635367902ترکمن
104سمند فدراسیوننریان1370سمنداربنت وارداتیاولاIR034110ترکمن_اخالفدراسیون سوارکاری
105سمند گرکزمادیان1380کهرطاووس سیدخوجهقره گلIR030287985100010390073
106سولگون حبیب ایشانمادیان1382نیلههیبت حبیب ایشانIR021630985100010236120ترکمن
107سولمازمادیان
108شتابنریان
109شقایق پورمادیان1384کهرIR031219985100010421271
110شقایق دشت نازمادیان1401دل دل2شهربانو رهسپارسیدمهدی حقگو
111شکوفه دشت نازمادیان1401بام دشت نازترانه دشت نازسیدمهدی حقگو
112شمساییمادیاننیلهیمرعلی
113شمشاد5مادیان1385سمندIR031424985154000035599
114شهبانومادیان
115شهربانو رهسپارمادیان1394کهرسیرآریا درویششقایق پورIR011828985170002971790
116صدف دشت نازمادیان1397فولادسولمازسیدمهدی حقگو
117صنممادیاندرقوش وارداتیممتارترکمن_اخاللوئیز فیروز
118صوفیان دشت نازمادیان1390کهرگوزلIR021487956000002849717سیدمهدی حقگو
119طاغان قره تپهنریان1376کهرسیردل دلتالیا قره تپهIR034103داغ/104103ترکمن_اخال162لوئیز فیروز
120طلاقوش قره تپهنریان1375کهردل دلرویا قره تپهIR034085985100010351196ترکمن_اخال158لوئیز فیروز
121طلوع رئیسیمادیان1394کهرسرابسرونازIR2227583640010222758TUترکمنامیرحسین رئیسی
122طوغانمادیانمشکیطاغان قره تپهقره سو
123عقیق دشت نازمادیان1400مشکیطاغان قره تپهباران پورسیدمهدی حقگو
124غزل رئیسیمادیان
125فولادنریان1388نیلهیلقوشگونل حبیب ایشانIR010406985154000032135
126قره بولت حبیب ایشانمادیان1370کهرسیرIR210246985154000032662ترکمن
127قره سومادیانمشکییموت
128قزل یولدوز وارداتینریاناخال تکهاخال تکه وارداتی
129کارن دشت نازنریان1401کهرطاغان قره تپهآذین رئیسیسیدمهدی حقگو
130کنتسمادیان1372نیلهIR031090داغ/123409
131کوروغلینریان1381نیلهآهوسعیدIR025573داغ/105573ترکمن
132کیوان دشت نازنریان1401مشکیدل دل2گل کیوانسیدمهدی حقگو
133گل آقبندمادیانکرنگاربنت وارداتیآقبندترکمن_اخالخدر داز
134گل بیکهمادیان1382نیلهIR035622داغ/105622
135گل ترکمنمادیانکهر
136گل توسنمادیان1373نیلهتوسن وارداتیگل روزبهIR090081968000004563917ترکمن_اخال163فدراسیون سوارکاری
137گل دایمیر رئیسیمادیان1397سمنددایمیرآذین رئیسیIR1516943640010151694TUترکمنامیرحسین رئیسی
138گل روزبهمادیان
139گل سوارمادیان
140گل شبرنگمادیان1373نیلهIR034079968000004558254
141گل کیوانمادیان
142گل گندم دشت نازمادیان1395کرنگارشکگلشاد جرگلانIR012370364099600000713سیدمهدی حقگو
143گلاب دشت نازمادیان1396کرنگسرابدریاکوشافر364099600009615
144گلشاد جرگلانمادیان1381نیلهشتابجیران گنبدلیIR021431985170003002225
145گلشاد حبیب ایشانمادیان1387کهرتکهدومان حبیب ایشانIR022376985100010235917
146گوزلمادیانگل سوارIR020044
147گوزل2مادیانIR024442
148گونشنریان1383سمندسمند فدراسیونIR020011985100010427167
149گونل حبیب ایشانمادیان1382کهرسیر دانیالمیزان حبیب ایشانIR035578داغ/105578
150گیتی فرخمادیان1379نیلهIR031113TR00/0610-E030
151گیسو دشت نازمادیان1400مشکیدل دل2نورتاجسیدمهدی حقگو
152لاچین خاننریان1367کهرIR034101داغ/104101
153لبخند دشت نازمادیان1398طاغان قره تپهداغ آرمانIR1526263640010152626TUترکمنسیدمهدی حقگو
154لیلین دشت نازمادیان1401کهرسیردل دل2دایمیرهسیدمهدی حقگو
155مارال دشت نازمادیان1390کهرIR060247956000003279472سیدمهدی حقگو
156مارنگونریان
157مرجن حبیب ایشانمادیان1377کهرسیرIR031579985100010424925
158مقامنریان1386سمندسمند فدراسیونهیبت حبیب ایشانIR010189985154000035622
159مله قوش حبیب ایشانمادیان
160ممتازمادیاناخال یموتفدراسیون سوارکاری
161مهام جانمادیانIR020418
162مهرتاج دشت نازمادیان1399ایلچی دشت نازنورتاجسیدمهدی حقگو
163میزان حبیب ایشانمادیانکهرسیرآنه گری
164نفس دشت نازمادیان1401طاغانگلشاد جرگلانسیدمهدی حقگو
165نقش دشت نازمادیان1398نیلهخانلرخانگلشاد جرگلانIR1526233640010152623TUترکمنسیدمهدی حقگو
166نگارمادیان1389کهرسمند فدراسیونتوران5IR010507985154000032402
167نگین دشت نازمادیان1398کهرخانلرخانطوغانIR1526253640010152625TUترکمنسیدمهدی حقگو
168نورتاجمادیان1381کرنگآهوسعیدIR025423داغ/105423
169هل دشت نازمادیان1395کهرروزان/سرخوشمرجن حبیب ایشانIR012373364099600000999سیدمهدی حقگو
170همایون دشت نازنریان1401بام دشت نازدریا کوشافرسیدمهدی حقگو
171هیبت حبیب ایشانمادیان1376نیلهIR031580985100010400382
172یاس دشت نازمادیان1401بام دشت نازآواز دشت نازسیدمهدی حقگو
173یکران دشت نازنریان1395کهرسیرروزان/سرخوشباران پورIR012368364099600000719سیدمهدی حقگو
174یلدوزنریانکهرسیراخال تکه
175یلقوشنریان1380کهرطلاقوش قره تپهIR025557داغ/105557ترکمن
177محبت دشت نازمادیان1399کهرطاغان قره تپهیاد تیلیاقوش364099600049072ترکمنسیدمهدی حقگو
178سردار دشت نازنریان1399نیلهفولادگلشاد جرگلان364099600048155ترکمنسیدمهدی حقگو
179کمند دشت نازمادیان1402دل دل2نورتاجترکمنسیدمهدی حقگو
180هستی دشت نازمادیان1402طاغان قره تپهگیتی فرخترکمنسیدمهدی حقگو
181شمس دشت نازمادیان1402بام دشت نازگلشاد جرگلانترکمنسیدمهدی حقگو
182ملودی دشت نازمادیان1402طاغان قره تپهدایمیرهترکمنسیدمهدی حقگو
183نعناع دشت نازمادیان1402بام دشت نازتلاشترکمنسیدمهدی حقگو
184تبرک دشت نازمادیان1402طاغان قره تپهگلشاد حبیب ایشانترکمنسید مهدی حقگو
185می دشت نازمادیان1402دایمیر دشت نازگونل حبیب ایشانترکمنسیدمهدی حقگو
186اطلسی دشت نازمادیان1402طاغان قره تپهدویان حبیب ایشانترکمنسیدمهدی حقگو
187سپیده دشت نازمادیان1402طاغان قره تپهآفتتاب نوروز آبادترکمنسیدمهدی حقگو
188نیلوفر دشت نازمادیان1402طاغان قره تپهآذین رئیسیترکمنسیدمهدی حقگو
189دالاهو دشت نازنریان1402زرین یاسصدف دشت نازترکمنسیدمهدی حقگو
190سیاوش دشت نازنریان1402بام دشت نازترانه دشت نازترکمنسیدمهدی حقگو
191بیجن دشت نازنریان1402بام دشت نازستاره نداترکمنسیدمهدی حقگو
192آتای دشت نازنریان1402ایلچی دشت نازسمند کرگزترکمنسیدمهدی حقگو
193پویا دشت نازنریان1402دل دل2درچاکلیترکمنسیدمهدی حقگو